รย 0023.3/ว1567 การดำเนินการรายงานแผนงานน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  [ 22 มี.ค. 2562 ]    
 
รย 0023.5/ว1544 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารการจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหารหรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร ปรุงสำเร็จ  [ 22 มี.ค. 2562 ]    
 
รย 0023.5/ว1545 แนววินิจฉัยข้อหารือของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ในประเด็นเกี่ยวกับการออกคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้อำนวยการกองแต่ละกองเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุประจำกองแต่ละกอง  [ 22 มี.ค. 2562 ]    
 
รย 0023.3/ว1535 มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  [ 21 มี.ค. 2562 ]    
 
รย 0023.2/ว1546 กำหนดเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่งกรณีการดอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่บรรจุใหม่  [ 21 มี.ค. 2562 ]    
 
รย 0023.3/ว1534 กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ  [ 21 มี.ค. 2562 ]    
 
รย 0023.2/ว1542 แบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  [ 21 มี.ค. 2562 ]    
 
รย 0023.3/ว1486 การบันทึกข้อมูลนักเรียนในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น SIS และระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น CCIS  [ 21 มี.ค. 2562 ]    
 
รย 0023.3/ว1485 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตร English Class of Tomorrow : CEFR  [ 21 มี.ค. 2562 ]    
 
รย 0023.3/ว1508 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถาน และระเบียบวิธีการคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 20 มี.ค. 2562 ]   
 
รย 0023.3/ว1513 แผนปฏิบัติการพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ 2562  [ 20 มี.ค. 2562 ]   
 
รย 0023.3/ว1514 ประกาศผลการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และครูดีเด่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 และแจ้งกำหนดการรับรางวัลของมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น  [ 20 มี.ค. 2562 ]   
 
รย 0023.5/ว1500 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  [ 20 มี.ค. 2562 ]   
 
รย 0023.5/4556 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม. เชิงรุก ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561  [ 20 มี.ค. 2562 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 327
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player