หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
รย 0023.3/ว2492 สรุปข้อมูลการตั้งงบประมาณการสนับสนุนการดำเนินการดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  [ 21 พ.ค. 2562 ]    
 
รย 0023.3/ว2495 การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  [ 21 พ.ค. 2562 ]    
 
รย 0023.3/ว2465 แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม นม โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562  [ 21 พ.ค. 2562 ]    
 
รย 0023.3/ว2474 เร่งรัดการดำเนินการจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำของ อปท. และการจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี พ.ศ. 2563 - 2567 ของ อปท.  [ 21 พ.ค. 2562 ]    
 
รย 0023.3/ว2462 การจัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รพ.สต.  [ 17 พ.ค. 2562 ]    
 
รย 0023.3/ว2458 แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  [ 17 พ.ค. 2562 ]    
 
รย 0023.2/ว2448 แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ การจัดฝึกอบรม การบริหารราชการท้องถิ่น ภายใต้พระราชบัญญัติท้องถิ่นที่กำหนดใหม่  [ 17 พ.ค. 2562 ]    
 
รย 0023.2/7812 กำหนดจัดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  [ 17 พ.ค. 2562 ]    
 
รย 0023.3/ว2428 แนวทางการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของถังขยะเปียก  [ 16 พ.ค. 2562 ]   
 
รย 0023.3/ว2438 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  [ 16 พ.ค. 2562 ]   
 
รย 0023.3/ว2436 แต่งตั้ง ย้าย ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบรรจุแต่งตั้ง เลื่อน พนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 16 พ.ค. 2562 ]   
 
รย 0023.3/ว2437 รายงานการประชุมคณะทำงานกำหนดแผนพัฒนาการศึกษาและร่างหลักสูตรการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดระยอง  [ 16 พ.ค. 2562 ]   
 
รย 0023.3/ว2405 การประเมินการดำเนินงานตามแผนงานความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย  [ 14 พ.ค. 2562 ]   
 
รย 0023.3/ว2403 ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าด้วยเครื่องแบบและเครื่องหมายของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2562  [ 14 พ.ค. 2562 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 348
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player